با توجه به شبانه روزی بودن مرکز و نیاز مراجعین جهت تامین دارو در طی مراجعه به مرکز و از طرفی نیاز ساکنین این منطقه اقدام به احداث داروخانه شبانه روزی در این مرکز گردید. که علاوه برفراهم نمودن داروهای نسخه شده پزشکان در بخش تهیه داروهای تک نسخه ای و ارائه محصولات بهداشتی و آرایشی فعال می باشد.

شماره های تماس :

16 33 11 22 – 021