دکتر مینو کارین مهرابیان

متخصص بیماری های پوستی

نام و نام خانوادگی

دکتر مینو کارین مهرابیان

تخصص  متخصص بیماری های پوستی
رزومه فارغ التحصیل پزشکی عمومی (سال 1376)

فارغ التحصیل بورد تخصصی پوست از آکادمی پزشکی دانشگاه صوفیا (سال 1381)

سلام