خدمات پلی کلینیک شبانه روزی ساج تحت پوشش کلیه بیمه های پایه (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح) و تعداد زیادی از بیمه های تکمیلی می باشد:

عناوین بیمه های تکمیلی طرف قرارداد به شرح زیر است:

آتیه سازان حافظ

ایران

البرز

بانک سپه

بانک ملت

بانک مرکزی

بانک صادرات

بانک ملی

دانا

شهرداری

مخابرات ایران